ZIELONE SCHRONISKA

MARKOWY PRODUKT TURYSTYKI GÓRSKIEJ
„ZIELONE SCHRONISKA” W PAŚMIE BESKIDÓW – GORCÓW – PIENIN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Beneficjentem Projektu jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Realizacja Projektu: Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” w Nowym Sączu
WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 6 394 626,20 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 3 842 788,30 PLN

Projekt ma na celu rozwój oferty dla turystyki aktywnej w sąsiadujących pasmach górskich Beskidy – Gorce – Pieniny, jako elementu kompleksowego sieciowego markowego produktu turystycznego w zakresie turystyki aktywnej w górach Małopolski, atrakcyjnego w skali międzynarodowej.

Istotą pomysłu jest rozwinięcie unikalnego, „społecznościowego” wizerunku schronisk jako węzłów zrównoważonej turystyki aktywnej, łączącej motywy przyrodnicze, krajoznawcze, kulturowe i ekologiczne.

Wyróżnikiem będzie m.in. własny standard nieodpłatnej oferty pod logiem „Zielone Schroniska”, silne powiązanie produktu z dziedzictwem historycznym i kulturowym, przy jednoczesnym szerokim zastosowaniu i dostępie do nowoczesnych technologii IT. W efekcie produkt przyciągnie nowe grupy turystów, w tym zagranicznych, a także pomoże utrzymać zainteresowanie osób dotychczas uprawiających turystykę pieszą w górach.

Zakres rzeczowy projektu ZIELONE SCHRONISKA w Paśmie Beskidów – Gorców – Pienin złożony jest z pięciu komponentów realizowanych w 11 obiektach należących do sieci schronisk górskich PTTK: na Hali Łabowskiej, Jaworzynie, Przehybie, Nad Wierchomlą, na Maciejowej, Starych Wierchach, Turbaczu, Luboniu Wielkim, Markowych Szczawinach, Leskowcu i Hali Krupowej, których skoordynowana realizacja w efekcie ma przynieść rozwój.

PROJEKTY ZIELONE SCHRONISKA

Oś Priorytetowa 3.
Turystyka i przemysł kulturowy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Projekty: Markowy produkt turystyki górskiej „Zielone Schroniska” w Tatrach Polskich (7 obiektów),
Markowy produkt turystyki górskiej „Zielone Schroniska” w Paśmie Beskidów – Gorców – Pienin (11 obiektów).

Beneficjent: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Warszawie
Jednostka realizująca: Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” sp. z o.o. w Nowym Sączu

Celem projektu jest uczynienie ze schronisk górskich PTTK miejsc przyjaznych turystom jak i ograniczenie niekorzystnego ich oddziaływania na środowisko.

Cel ten zrealizować chcemy poprzez:

1. Wzbogacenie i podniesienie jakości nieodpłatnej oferty 18 schronisk górskich PTTK, opracowanie i wprowadzenie jednolitego standardu tej oferty. W tej części projekt obejmuje:

a. budowę lub uzupełnienie ogólnodostępnej turystycznej infrastruktury schronisk:
– we wszystkich 18 obiektach: zagospodarowanie otoczenia, miejsc odpoczynku w rejonie obiektów, ogólnodostępne kuchnie turystyczne, suszarnie odzieży, samoobsługowe punkty napraw sprzętu turystycznego, możliwość ładowania akumulatorów telefonów, dostęp do multimediów z informacją turystyczną,
– poprawa standardu ogólnodostępnych schroniskowych sanitariatów: (Luboń, Wierchomla, Markowe Szczawiny, Pięć Stawów),
– adaptacja dla możliwej recepcji osób niepełnosprawnych schroniska na Przehybie,

b. uatrakcyjnienie pobytu, opracowanie i wprowadzenie nowych ofert obejmujących:
– szlaki, trasy i miejsca widokowe (Markowe Szczawiny, Hala Łabowska, Jaworzyna Krynicka),
– w schroniskach o znaczeniu historycznym odtworzenie pierwotnego wystroju wnętrz jak i wzbogacenie regionalnej aranżacji wnętrz i części wyposażenia niektórych z obiektów (Maciejowa, Turbacz, Przehyba, Morskie Oko, Chochołowska),
– stałe ekspozycje dot. patronów schronisk, ważnych odwiedzających je osób i ważnych w historii tych obiektów wydarzeń,
–  rozbudowa ekspozycji przyrodniczej i historyczno-kulturowej (Ośrodki Kultury Turystyki Górskiej PTTK, nowe pomieszczenia i poszerzenie ekspozycji dla ośrodków na Markowych Szczawinach i Turbaczu, poszerzenie ekspozycji na Jaworzynie Krynickiej, budowa i urządzenie ośrodka na Przehybie),

c. wytyczenie nowych tras i propagowanie narciarstwa biegowego, wędrówek na rakietach śnieżnych, skitouru (Beskid Sądecki, Hala Krupowa, Polana Chochołowska),

d. doposażenie schronisk w środki pierwszej pomocy w tym ratujące życie.

2. Uzupełnienie i modernizacja infrastruktury służącej ochronie środowiska i  poszanowaniu energii w tym:

– budowa 3 nowych oczyszczalni ścieków (przy schroniskach na Leskowcu i na Starych Wierchach oraz przy bacówce nad Wierchomlą) oraz  modernizacja również 3 oczyszczalni (w schroniskach na Polanie Chochołowskiej, Hali Gąsienicowej w Tatrach i na Markowych Szczawinach pod Babią Górą),
– instalacja kolektorów słonecznych do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w 9 obiektach (Hala Łabowska, Hala Krupowa, Luboń, Maciejowa, Wierchomla, Stare Wierchy, Leskowiec, Markowe Szczawiny, Chochołowska),
– uporządkowanie gospodarki odpadami (segregacja, pojemniki, prasy do śmieci) w 18 obiektach w tym we wszystkich schroniskach tatrzańskich.

Spodziewany efekt ekologiczny to:
likwidacja zużycia węgla i koksu w ilości ok. 13,3 t/rok. Redukcja emisji do atmosfery zanieczyszczeń w ilościach:  0,32 t/rok dwutlenku siarki (SO2), 0,35 t/rok tlenków azotu (NOx),  29,3 t/rok dwutlenku węgla (CO2) i 0,53 t/rok pyłów.

3. Działania uzupełniające: promocja projektu i produktu, badania rynku w tym poziomu akceptacji produktu jak i możliwości jego poszerzenia w przyszłości i inne.

Prace w trakcie realizacji, planowane zakończenie koniec 2011 r.

Wartości całkowite projektów:
Tatry 3 452 279,40 zł
Pasmo Beskidów – Gorców – Pienin 6 394 626,20 zł

Wartości dofinansowania:
Tatry  2 014 962,10 zł
Pasmo Beskidów – Gorców – Pienin 3 842 788,30 zł.

Nowy Sącz, październik 2010 r.
PTTK „Karpaty” Sp. z o.o.